fbpx

การทดสอบความคงตัว และ ความเข้ากันของผลิตภัณฑ์

Stability and Compatibility Test 01

การทดสอบความคงตัว และ ความเข้ากันของผลิตภัณฑ์
Stability and Compatibility Test

สำหรับการผลิตเครื่องสำอางนั้น การที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเห็นผล มีความปลอดภัย ล้วนแต่ต้องผ่านการทดสอบความคงตัว (Stability Test) และ ความเข้ากันของผลิตภัณฑ์ (compatibility test) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เช่น สี กลิ่น เนื้อผลิตภัณฑ์แยกชั้น เป็นต้น

1. การทดสอบความคงตัว (STABILITY TEST)

กระบวนการพัฒนา และ ทดสอบ คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และ ขั้นตอนการทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางจะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งออก เป็น 6 สภาวะ ได้แก่

 1. การทดสอบในอุณหภูมิ 4 ˚C   นาน 3 เดือน
 2. การทดสอบในอุณหภูมิ 45 ˚C  นาน 3 เดือน
 3. การทดสอบในอุณหภูมิ  30 ˚C นาน 3 เดือน
 4. การทดสอบในสภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C ) ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
 5. การทดสอบในแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นาน 1 เดือน
 6. การทดสอบในแสงจากดวงอาทิตย์นาน 1 สัปดาห์

Stability and Compatibility Test 02

2. การทดสอบความเข้ากัน (COMPATIBILITY TEST)

การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของส่วนผสมในสูตรตำรับจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์ หรือทำให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงรูปทรง ซึ่งจะเก็บตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จำหน่ายจริง และ ในการทดสอบความเข้ากันได้ จะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ ได้แก่

 1. การทดสอบในอุณหภูมิ 4 ˚C นาน 3 เดือน
 2. การทดสอบในอุณหภูมิ 45 ˚C นาน 3 เดือน
 3. การทดสอบในอุณหภูมิห้อง (30 ˚C) นาน 3 เดือน
 4. การทดสอบในสภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C ) ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
 5. การทดสอบในแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นาน 1 เดือน
 6. การทดสอบในแสงจากดวงอาทิตย์นาน 1 สัปดาห์

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจาก https://www.qualityplus.co.th

Contact us :

Line: glaselgrand31 / glaselgrand32 / Wisdom33

Tel : 082-796-7763 / 063-404-8333 หรือ 094-996-9564

Facebook : www.facebook.com/glaselgrand

Website: www.glaselgrand.com